Công trình: Bảo tàng – thư viện Quảng Ninh

Thời gian thực hiện : năm 2013

Nội dung: Cung cấp kính an toàn tôi nhiệt