QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thứ sáu, 28 Tháng 4 2023 04:13

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028

File đính kèm: NGHI QUYET BAU CHU TICH HĐQT (KY)

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thứ sáu, 21 Tháng 4 2023 15:10

5

Công ty CP Kính Đáp cầu tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội diễn ra từ 9h30 đến 13h00 ngày 21/04/2023. Đại hội được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung theo thẩm quyền: (File đính kèm)

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thứ ba, 21 Tháng 3 2023 01:33

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

File đính kèm: BAO CAO THUONG NIEN 2022 (CKS)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Thứ sáu, 03 Tháng 3 2023 02:48

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 (Đã kiểm toán)

File đính kèm:

1. BCTC riêng 2022

2. BCTC hợp nhất 2022

3. GIAI TRINH BCTC 2022

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Thứ năm, 19 Tháng 1 2023 06:53

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

File kèm : BAO CAO QUAN TRI NAM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2022

Thứ hai, 31 Tháng 10 2022 04:45

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2022

File đính kèm:

1. BCTC QUY 3 NAM 2022 RIENG (ky)

2. BCTC QUY 3 NAM 2022 HOP NHAT (ky)

3. GIAI TRINH DCTC QUY 3 NAM 2022(ky)

Trang 1 / 9