QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Thứ năm, 29 Tháng 7 2021 13:23

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

 

BAO CAO QUAN TRỊ 6 THANG DAU 2021.pdf

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2021

Thứ ba, 20 Tháng 7 2021 04:11

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2021 VA BÁO CÁO GIẢI TRÌNH

1. BCTC QUÝ 2 _ RIÊNG 

2. BCTC QUÝ 2_HỢP NHẤT

3. BÁO CÁO GIẢI TRÌNH QUÝ 2

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẮNG KÝ DOANH NGHIỆP

Thứ hai, 19 Tháng 7 2021 10:28

CÔNG TY TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

( Thay đổi lần thứ 11, ngày 19/07/2021)

GIAY CHUNG NHAN DANG KY DOANH NGHIEP

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẮNG KÝ DOANH NGHIỆP

Thứ hai, 19 Tháng 7 2021 10:22

CÔNG TY TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

( Thay đổi lần thứ 11, ngày 19/07/2021)

GIAY CHUNG NHAN DANG KY DOANH NGHIEP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 00:48

 

2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP kính Viglacera Đáp cầu diễn ra từ 9h30 đến 12h00 ngày 09/04/2021. Đại hội được tổ chức và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết:

0001

0002

0003

0004

0005

0006

Tài liều kèm theo:

1. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

2. NGHỊ QUYẾT

 1

Trang 1 / 7