QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Thứ tư, 20 Tháng 4 2022 05:45

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Đại hội đồng cổ đông  Công ty CP Kính Đáp cầu diễn ra từ 9h30 đến 11h30 ngày 19/04/2022. Đại hội được tổ chức và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết: (File đính kèm)

File đính kèm:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thứ ba, 15 Tháng 3 2022 01:40

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

File kèm: Báo cáo thường niên năm 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2021

Thứ năm, 27 Tháng 1 2022 10:35

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2021

File đính kèm:

1. BCTC riêng

2. BCTC hợp nhất 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Thứ sáu, 28 Tháng 1 2022 10:26

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

File đính kèm: BAO CAO QUAN TRI 2021.pdf

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2021

Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 01:54

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2021.

1. BCTC hợp nhất

2. BCTC riêng 

3. Giải trình BCTC 

Trang 1 / 8