QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thứ bảy, 10 Tháng 4 2021 00:48

 

2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP kính Viglacera Đáp cầu diễn ra từ 9h30 đến 12h00 ngày 09/04/2021. Đại hội được tổ chức và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết:

0001

0002

0003

0004

0005

0006

Tài liều kèm theo:

1. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

2. NGHỊ QUYẾT

 1

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thứ năm, 01 Tháng 4 2021 06:45

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 

Báo cáo thường niên năm 2020

 

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG YTYHW[NGF NIÊN 2021

Thứ ba, 23 Tháng 2 2021 04:27

THÔNG BÁO

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

File đính kèm:

  1. 1. NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  2. 2. THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH
Trang 1 / 6