QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Thứ sáu, 27 Tháng 3 2020 12:35

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP kính Viglacera Đáp cầu diễn ra từ 9h30 đến 11h30 ngày 27/03/2020. Đại hội được tổ chức và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết:

 

NGHI QUYET DHCD 2020 5NGHI QUYET DHCD 2020 5NGHI QUYET DHCD 2020 5NGHI QUYET DHCD 2020 5NGHI QUYET DHCD 2020 5

 

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:

1. Biên bản Đại hôi.

2. Nghị quyết Đại hội

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Thứ tư, 12 Tháng 2 2020 07:43

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên)

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Thứ sáu, 02 Tháng 8 2019 07:05

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

BAO CAO QUAN TRI.pdf

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thứ hai, 29 Tháng 4 2019 10:39

ĐẠỊ HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.

           1

          Ngày 26 tháng 4 năm 2019, Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành công ty cùng 30 cổ đông, người đại diện được ủy quyền chiếm 91,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

          Đại hội đã tiến hành theo đúng chương trình và thành công tốt đẹp, thông qua  đầy đủ các nội dung theo dự kiến với sự nhất trí cao. Nôi dung Nghị quyết Đại hội làm tiền đề để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019, từng bước ổn định, phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

 

HỒ SƠ ĐẠI HỘI:

1. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN.pdf

2. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN.pdf

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thứ hai, 06 Tháng 5 2019 01:39

ĐẠỊ HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.

           1

          Ngày 26 tháng 4 năm 2019, Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành công ty cùng 30 cổ đông, người đại diện được ủy quyền chiếm 91,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

          Đại hội đã tiến hành theo đúng chương trình và thành công tốt đẹp, thông qua  đầy đủ các nội dung theo dự kiến với sự nhất trí cao. Nôi dung Nghị quyết Đại hội làm tiền đề để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019, từng bước ổn định, phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

 

HỒ SƠ ĐẠI HỘI:

1. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN.pdf

2. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN.pdf

Trang 1 / 5