• Prev
Công trình Thang long Number one - Số 1 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội. Tham gia gói thấu: - Cung cấp kính mặt
Thời gian thực hiện : năm 2013 Nội dung: Cung cấp kính an toàn tôi nhiệt
Thời gian thực hiện : năm 2009-2010 Nội dung: Thi công lắp dựng vách nhôm kính Giá trị hợp đồng : 1.200.000.700
Thời gian thực hiện : năm 2008 Nội dung : Cung cấp và lắp đặt vách gương kính nôi thất Giá trị hợp đồng :
Thời gian thực hiện : năm 2004-2005 Nội dung: Thi công hạng mục điện, nước Giá trị hợp đồng: 2.076.323.000 VND