Hội đồng Quản trị

1. Ông Hoàng Kim Bồng - Chủ tịch HĐQT.

2. Ông Ông Ngô Tiến Cường - Ủy viên.

3. Ông Ông Hạ Bá Phong - Ủy viên.

4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên.

5. Bà Vũ Thị Ánh Tuyết - Ủy viên.