Ban Giám đốc

1. Ông Hoàng Kim Bồng - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty.

2. Ông Ngô Tiến Cường - Phó Tổng giám đốc công ty.