ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Thứ sáu, 27 Tháng 3 2020 12:35

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP kính Viglacera Đáp cầu diễn ra từ 9h30 đến 11h30 ngày 27/03/2020. Đại hội được tổ chức và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết:

 

NGHI QUYET DHCD 2020 5NGHI QUYET DHCD 2020 5NGHI QUYET DHCD 2020 5NGHI QUYET DHCD 2020 5NGHI QUYET DHCD 2020 5

 

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:

1. Biên bản Đại hôi.

2. Nghị quyết Đại hội