ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Thứ tư, 20 Tháng 4 2022 05:45

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Đại hội đồng cổ đông  Công ty CP Kính Đáp cầu diễn ra từ 9h30 đến 11h30 ngày 19/04/2022. Đại hội được tổ chức và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết: (File đính kèm)

File đính kèm:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022