ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thứ sáu, 21 Tháng 4 2023 15:10

5

Công ty CP Kính Đáp cầu tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội diễn ra từ 9h30 đến 13h00 ngày 21/04/2023. Đại hội được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung theo thẩm quyền: (File đính kèm)

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2023