ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thứ bảy, 27 Tháng 4 2024 04:32

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2024. Đại hội diễn ra từ 9h đến 11h30 ngày 26/04/2024.Đại hội được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung theo thẩm quyền: (File đính kèm).

1.Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024(ký).pdf

2.Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024(ký).pdf