THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thứ năm, 02 Tháng 7 2020 02:20

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nghị quyết hội đồng quản trị:

1. Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐQT

2. Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐQT

3. Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐQT

4. Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐQT