THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Thứ tư, 12 Tháng 2 2020 07:43

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên)