THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017 02:33

THONG BAO MOI HOP DHCD 1THONG BAO MOI HOP DHCD 1

PHIEU DANG KY DU DHCD

Mẫu Phiếu đăng ký: MAU_DANG_KY_THAM_DU_DHCD.docx

GIAY UY QUYEN

Mẫu giấy ủy quyền: giay_Uy_Quyen.doc