QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG YTYHW[NGF NIÊN 2021

Thứ ba, 23 Tháng 2 2021 04:27

THÔNG BÁO

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

File đính kèm:

  1. 1. NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  2. 2. THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH

ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Thứ sáu, 27 Tháng 3 2020 12:35

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP kính Viglacera Đáp cầu diễn ra từ 9h30 đến 11h30 ngày 27/03/2020. Đại hội được tổ chức và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết:

 

NGHI QUYET DHCD 2020 5NGHI QUYET DHCD 2020 5NGHI QUYET DHCD 2020 5NGHI QUYET DHCD 2020 5NGHI QUYET DHCD 2020 5

 

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:

1. Biên bản Đại hôi.

2. Nghị quyết Đại hội

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Thứ tư, 12 Tháng 2 2020 07:43

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên)

Trang 5 / 9