QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO THAY ĐÔI THANH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thứ sáu, 09 Tháng 2 2018 01:51

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2018/NQ-HĐQT và số 04/2018/NQ-HĐQT về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

 

FILE: NGHI_QUYET_HDQT_03.pdf ; NGHI_QUYET_HDQT_04.pdf

Trang 2 / 4