QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

BAO CAO TAI CHINH NAM 2016

Thứ hai, 06 Tháng 3 2017 02:53

1

2

3

4

5

THÔNG BÁO

Thứ bảy, 13 Tháng 8 2016 02:09

 

THÔNG BÁO

(V/v: Thay đổi kế toán trưởng)

.

      - Căn cứ Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐQT, ngày 04/06/2016.

      - Căn cứ Quyết định số 90/KĐC-TH, ngày 15/06/2016.

 

Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu

THÔNG BÁO:

 

     1. Bà Hoàng Thị Hằng phụ trách công tác kế toán công ty thay

         cho bà Nguyễn Thị Phương nghỉ hưu theo chế độ.

     2. Thời gian thực hiện từ ngày 15/06/2016.

 

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 08 năm 2016

Trang 8 / 9