QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Thứ sáu, 02 Tháng 8 2019 07:05

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

BAO CAO QUAN TRI.pdf

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2019 14:39

ĐẠỊ HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.

           1

          Ngày 26 tháng 4 năm 2019, Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành công ty cùng 30 cổ đông, người đại diện được ủy quyền chiếm 91,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

          Đại hội đã tiến hành theo đúng chương trình và thành công tốt đẹp, thông qua  đầy đủ các nội dung theo dự kiến với sự nhất trí cao. Nôi dung Nghị quyết Đại hội làm tiền đề để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019, từng bước ổn định, phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

 

HỒ SƠ ĐẠI HỘI:

1. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN.pdf

2. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN.pdf

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2018

Thứ sáu, 18 Tháng 1 2019 09:45

Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu công bố Báo cáo tài chính quý IV năm 2018:

Báo cáo tài chính riêng quý IV.2018.pdf

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV.2018.pdf

Trang 6 / 9