QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT

Thứ hai, 08 Tháng 8 2016 03:00

THÔNG BÁO 

(V/v: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị ) 

        Căn cứ Quyết định số 55/TCT - HĐQT, ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP về việc bố trí lại người đại diện phần vốn, ủy quyền đại diện cổ đông của Tổng công ty tại Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu.

        Căn cứ Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐQT, ngày 05 tháng 08 năm 2016 của Hội đồng quản trị.

Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu thông báo:

1. Ông Nguyễn Quang Sênh, thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu.

2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phụ trách Phòng Tổng hợp - Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu.

3. Thời gian: Từ ngày 05 tháng 08 năm 2016.


Bắc Ninh, ngày 08 tháng 08 năm 2016.

Báo cáo tài chính năm 2014

Thứ sáu, 17 Tháng 4 2015 09:34

Nội dung đang cập nhật...

Công ty cổ phần kính Viglaccera Đáp Cầu tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Thứ bảy, 09 Tháng 8 2014 09:30

Ngày 07/08/2014, Công ty Cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Công ty đã báo cáo trước đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2014.

Thông báo: Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Thứ hai, 04 Tháng 8 2014 09:26

Nội dung đang cập nhật...

Thông báo v/v "Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Thứ năm, 24 Tháng 7 2014 09:22

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu trân trọng kính mời ông (bà) là cổ đông Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Trang 9 / 9