Tin hoạt động công ty

NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI , CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN VÀ THAM GIA HĐTV TẠI CÔNG TY TNHH MTV LẮP DỰNG KÍNH VIGLACERA

Thứ năm, 12 Tháng 10 2023 10:21

NGHỊ QUYẾT HĐQT 

Thông qua việc thay đổi, cử người đại diện phần vốn và tham gia HĐTV tại Công ty TNHH MTV Lắp dựng Kính Viglacera

FILE KÈM THEO:

Nghị quyết cử người đại diện vốn cty con(ký).pdf

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Thứ bảy, 29 Tháng 7 2023 15:25

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

FILE ĐÍNH KÈM:

bao cao quan tri 30.6.2023(ký).pdf

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q2/2023

Thứ bảy, 29 Tháng 7 2023 15:11

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QÚY 2 NĂM 2023

FILE ĐÍNH KÈM

  1. 1. bctc hop nhat Q2.2023(ký).pdf
  2. 2. Bao cao rieng q2.2023(ký).pdf
  3. 3.Giai trình Q2.2023(ký).pdf

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thứ sáu, 28 Tháng 4 2023 04:13

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028

File đính kèm: NGHI QUYET BAU CHU TICH HĐQT (KY)

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thứ sáu, 21 Tháng 4 2023 15:10

5

Công ty CP Kính Đáp cầu tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội diễn ra từ 9h30 đến 13h00 ngày 21/04/2023. Đại hội được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung theo thẩm quyền: (File đính kèm)

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thứ ba, 21 Tháng 3 2023 01:33

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

File đính kèm: BAO CAO THUONG NIEN 2022 (CKS)

Trang 2 / 12