Tin hoạt động công ty

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thứ ba, 15 Tháng 3 2022 01:40

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

File kèm: Báo cáo thường niên năm 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2021

Thứ năm, 27 Tháng 1 2022 10:35

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2021

File đính kèm:

1. BCTC riêng

2. BCTC hợp nhất 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Thứ sáu, 28 Tháng 1 2022 10:26

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

File đính kèm: BAO CAO QUAN TRI 2021.pdf

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2021

Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 01:54

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2021.

1. BCTC hợp nhất

2. BCTC riêng 

3. Giải trình BCTC 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Thứ năm, 29 Tháng 7 2021 13:23

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

 

BAO CAO QUAN TRỊ 6 THANG DAU 2021.pdf

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2021

Thứ ba, 20 Tháng 7 2021 04:11

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2021 VA BÁO CÁO GIẢI TRÌNH

1. BCTC QUÝ 2 _ RIÊNG 

2. BCTC QUÝ 2_HỢP NHẤT

3. BÁO CÁO GIẢI TRÌNH QUÝ 2

Trang 4 / 12