Tin hoạt động công ty

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Thứ sáu, 03 Tháng 3 2023 02:48

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 (Đã kiểm toán)

File đính kèm:

1. BCTC riêng 2022

2. BCTC hợp nhất 2022

3. GIAI TRINH BCTC 2022

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Thứ năm, 19 Tháng 1 2023 06:53

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

File kèm : BAO CAO QUAN TRI NAM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2022

Thứ hai, 31 Tháng 10 2022 04:45

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2022

File đính kèm:

1. BCTC QUY 3 NAM 2022 RIENG (ky)

2. BCTC QUY 3 NAM 2022 HOP NHAT (ky)

3. GIAI TRINH DCTC QUY 3 NAM 2022(ky)

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Thứ tư, 27 Tháng 7 2022 10:44

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

File kèm: BAO CAO QUAN TRI CONG TY BAN NIEN 2022 (KY)

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Thứ tư, 20 Tháng 4 2022 05:45

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH ĐÁP CẦU

Đại hội đồng cổ đông  Công ty CP Kính Đáp cầu diễn ra từ 9h30 đến 11h30 ngày 19/04/2022. Đại hội được tổ chức và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết: (File đính kèm)

File đính kèm:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Trang 3 / 12